Disclaimer

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. Deze gebruikersvoorwaarden GPToday.net ("Gebruikersvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en het bezoek van de GPToday.net website ("Website") en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een profiel ("Profiel") door een gebruiker ("Gebruiker") en het aanbod van de Website, de Profielen en gerelateerde diensten door First Place. ("GPToday.net"). De Gebruikersvoorwaarden maken volledig deel uit van de overeenkomst tussen GPToday.net en de Gebruiker ("Overeenkomst").
1.2. De Gebruiker verklaart zich door het bezoeken van de Website en/of het aanmaken, aanpassen en gebruiken van een Profiel akkoord met de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden.
1.3. GPToday.net heeft het recht de Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden. Een wijziging van de Gebruikersvoorwaarden is van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst. Met het (voortdurend) bezoeken van de Website en/of het gebruiken van het Profiel door de Gebruiker na wijziging van de Gebruikersvoorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
1.4. Van de Gebruikersvoorwaarden of van één of meer in de Gebruikersvoorwaarden opgenomen bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen GPToday.net en de Gebruiker worden afgeweken.

Artikel 2. Aanmelding Gebruiker

2.1. Voorafgaand aan het gebruik van een Profiel dient de Gebruiker zich aan te melden op de Website, door het aanmaken van een account ("Account").
2.2. De Gebruiker zal voor het aanmaken van het Account de door GPToday.net verzochte informatie verstrekken.
2.3. Indien de Gebruiker minderjarig is dan is het de Gebruiker slechts toegestaan om een Account en daarmee een Profiel aan te maken en te gebruiken indien de Gebruiker hiertoe toestemming heeft verkregen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2.4. Het Account zal binnen GPToday.net te benaderen zijn via het mijn profiel.
2.5. De Gebruiker staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn. De Gebruiker zal de gegevens in Website Beheer aanpassen zodra deze gegevens wijzigen.
2.6. Indien de Gebruiker informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, danwel indien GPToday.net redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in het Account onvolledig, incorrect of verouderd is, heeft GPToday.net het recht om de Overeenkomst te be‘indigen, en het Account en het daaraan gekoppelde Profiel van de Gebruiker te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
2.7. GPToday.net zal de in het Account opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 3. GPToday.net diensten

3.1. GPToday.net biedt de Gebruiker de mogelijkheid om de Website te bezoeken, een Profiel aan te maken, te gebruiken en aan te passen en gebruik te maken van aanvullende diensten ("Diensten").
3.2. Onder de Diensten vallen onder andere het meedoen aan prijsvragen, het plaatsen van berichten / reacties en dergelijke.
3.3. GPToday.net zal aan de Gebruiker geen Diensten tegen betaling leveren en in rekening brengen zonder expliciete voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

Artikel 4. Rechten en Verplichtingen GPToday.net

4.1. GPToday.net zal de Website, de Profielen en de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden.
4.2. De Website, de Profielen en de Diensten worden door GPToday.net zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4.3. GPToday.net behoudt zich het recht om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website, de Profielen en de Diensten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

Artikel 5. Rechten en Verplichtingen Gebruiker

5.1. De Gebruiker mag de Website, het Profiel en de Diensten slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.
5.2. Het is Gebruiker slechts toegestaan om één Profiel aan te maken en te onderhouden.
5.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website, het Profiel en de Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
5.4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Website, het Profiel en de Diensten te gebruiken voor:
a. het aannemen van een valse identiteit;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
d. commerciële doeleinden en het doen van commerciële uitingen, daaronder begrepen het plaatsen van banners en het linken naar commerciële websites, daaronder begrepen pornografische websites;
e. het aanbieden, openbaarmaken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software en andere materialen indien een dergelijke aanbieding, openbaarmaking, wijziging en/of verveelvoudiging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
f. het verzenden van grote hoeveelheden emailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
g. het verspreiden van virussen;
h. het beperken van derden in de mogelijkheid de Website, de Profielen, de Diensten en/of het Internet te gebruiken.
5.5. De Gebruiker zal geen afbeeldingen of andere materialen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten, op het Profiel publiceren zonder toestemming van de rechthebbende.
5.6. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van het Profiel en de daarop geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Artikel 6. Privacy

6.1. GPToday.net zal de Website, het Profiel en de Diensten aanbieden en de gegevens van de Gebruiker verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Gebruiker geeft hierbij toestemming aan GPToday.net voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Gebruiker.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1. GPToday.net is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, het Profiel en de Diensten.
7.2. De Gebruiker vrijwaart GPToday.net voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker, (b) de inhoud van het Profiel en (c) het handelen en/of nalaten van de Gebruiker in strijd met het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 8. Beëindiging gebruik

8.1. GPToday.net behoudt zich het recht voor om de levering van de Website, de Profielen en de Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten en/of de inhoud van een Profiel geheel of gedeeltelijk te verwijderen en/of het Profiel en het Account van de Gebruiker geheel te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen, in het geval de Gebruiker in strijd handelt met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de inhoud van een Profiel geheel of gedeeltelijk in strijd is met de bepalingen of de strekking van deze Gebruikersvoorwaarden.
8.2. Indien er sprake is van hetgeen in artikel 8.1 omschreven is, kan met onmiddellijke ingang de beëindiging voltrokken worden zonder (voorafgaande) berichtgeving.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

9.1. De intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel en de Diensten die GPToday.net aan de Gebruiker levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij GPToday.net of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten door de Gebruiker verleent GPToday.net aan de Gebruiker een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website, het Profiel en de Diensten.
9.2. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen en andere materialen welke door de Gebruiker op het Profiel worden geplaatst, blijven berusten bij de Gebruiker of haar licentiegevers. Enkel voor zover noodzakelijk voor ter beschikking stellen en leveren van de Website, het Profiel en de Diensten door GPToday.net verleent de Gebruiker aan GPToday.net een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten.
9.3. Gebruiker vrijwaart GPToday.net voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door GPToday.net van de door de Gebruiker op het Profiel geplaatste teksten, afbeeldingen en andere materialen en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

10. Diversen

10.1. De inhoud van de Gebruikersvoorwaarden en de overeenkomst tussen GPToday.net en de Gebruiker bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen GPToday.net en de Gebruiker en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen GPToday.net en de Gebruiker met betrekking tot de Website, het Profiel en de Diensten.
10.2. GPToday.net mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst tussen GPToday.net en de Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker. GPToday.net zal de Gebruiker op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en het gebruik van de Website, het Profiel en de Diensten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Test kalender

Bekijk het volledige testschema

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

 • Vrijdag weather-image

  Zaterdag weather-image

  Zondag weather-image

 • Vrije training 1

  13:30 - 14:30

  Vrije training 3

  12:30 - 13:30

  Race / Startgrid

  15:00 - 17:00

 • Vrije training 2

  17:00 - 18:00

  Kwalificatie

  16:00 - 17:00

  Snelste ronde

  15:00 - 17:00

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

 • Vrijdag weather-image

 • Vrije training 1

  13:30 - 14:30

 • Zaterdag weather-image

 • Vrije training 3

  12:30 - 13:30

 • Zondag weather-image

 • Race

  15:00 - 17:00

 • Vrijdag weather-image

 • Vrije training 2

  17:00 - 18:00

 • Zaterdag weather-image

 • Kwalificatie

  16:00 - 17:00

 • Zondag weather-image

 • Snelste ronde

  15:00 - 17:00

WK standen 2021

Bekijk volledige WK-stand
show sidebar